Ubytovanie


Ponúkame Vám ubytovanie v 22 dvojlôžkových izbách s možnosťou prístelky pre 1 až 2 osoby a v 2 apartmánoch . Všetky izby sú vybavené vlastným hygienickým zariadením ( na výber sú k dispozícií izby vybavené vaňou alebo sprchovým kútom) , TV/SAT a telefónom pre izbový servis. Ponúkamé na výber aj izby s balkónom s výhľadom na Slovenský raj . Všetky izby sú vybavené v štandartnej kvalite.

Cenník

všetky ceny sú uvedené vrátane DPH , cenník platný od 1.8.2019Upozornenie pre hostí :

V hoteli sa tiež organizujú svadby/oslavy, takže je možné, že počas víkendu bude zvýšená hlučnosť.

Preto je cena ubytovania počas víkendu (Pia-Ned.) zohľadnená

.

Online rezervácia

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.

UBYTOVACÍ PORIADOK

Ubytovací poriadok platný od 01.01.2018

1. Prevádzkovateľ hotela môže ubytovať iba osoby, ktoré sa riadne prihlásia. Za týmto účelom

sú povinné predložiť príslušnému zamestnancovi hotela ihneď pri príchode svoj občiansky

preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.

2. Ubytovať je možno i osoby, ktoré majú trvalé bydlisko v mieste lokalizácie hotela.

3. Prevádzkovateľ hotela poskytuje ubytovaným osobám služby v rozsahu, ktorý určuje ponuka.

4. Prevádzkovateľ hotela môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie,

než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

5. Na základe objednaného ubytovania je prevádzkovateľ hotela povinný ubytovať osoby

najneskôr do 18.00 hodiny, do toho istého času izbu pre hosťa rezervuje, ak nie je v

objednávke uvedené inak. Po 18.00 hodine môže hotel izbou disponovať.

6. Ak si osoby vopred objednali jednolôžkovú izbu a objednávka im bola potvrdená, účtuje

prevádzkovateľ hotela osobám iba cenu za jednolôžkovú izbu i v prípade, že osoby ubytuje

vo viaclôžkovej izbe, alebo apartmáne. Táto zásada platí i pri objednávke a potvrdení

dvojlôžkovej izby, ak je hosť ubytovaný vo viaclôžkovej izbe alebo v apartmáne.

Príležitostné lôžko môže ubytovateľ poskytnúť len na požiadanie hosťa.

7. Ak osoby požiadajú o predĺženie doby ubytovania, môže im prevádzkovateľ hotela ponúknuť

aj inú izbu než tú, v ktorej boli pôvodne ubytovaní.

8. Prevádzkovateľ hotela zodpovedá za veci, ubytovanými osobami vnesené do priestorov,

ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí. Za klenoty, peniaze a iné cennosti

zodpovedá prevádzkovateľ hotela iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne (na základe

potvrdenia).

9. Na prijímanie návštev je k dispozícii reštaurácia. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba

so súhlasom príslušného zamestnanca hotela recepcie po zapísaní do knihy návštev v čase

od 8.00 do 22.00 hodiny.

10. Pri onemocnení alebo zranení hosťa, prevádzkovateľ hotela zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

11. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Prenajaté ubytovanie je hosť

oprávnený používať do 10.00 hodiny posledného dňa pobytu. Ak nebol ubytovací čas vopred

dohodnutý, odhlási hosť pobyt najneskôr do 11.00 hodiny v posledný deň a v tom čase izbu

aj uvoľní. Ak hosť neurobí tak v stanovenej lehote, môže mu hotel účtovať ubytovanie za

nasledujúci deň.

12. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou ráno, uhradí cenu ubytovania za celú

predchádzajúcu noc.

13. V izbe ani v spoločných priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela

premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akýkoľvek zásah do elektrickej siete alebo inej

inštalácie.

14. V hoteli a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci

strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.)

15. Pred odchodom z hotelovej izby je osoba povinná na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky,

zhasnúť v izbe svetlo, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii.

16. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých

ani v hotelovej izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch.

17. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je

vyhradené miesto.

18. Psov a iné zvieratá môže prevádzkovateľ ubytovať za predpokladu, že vedúci hotela resp.

zástupca s tým súhlasí a majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav.

19. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný kľud. So súhlasom

prevádzkovateľa (vedúceho hotela, resp. zástupcu) sa môžu organizovať spoločenské akcie i

po 22.00 hod. A to v priestoroch na to určených.

20. Za škody spôsobené na majetku a zariadeniach hotela zodpovedá ubytovaná osoba a hosť

podľa platných predpisov právneho poriadku.

21. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným

cenníkom po ukončení pobytu. Účet hradí v hotovosti, platobnou kartou, resp. fakturáciou.

22. Ponukový cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na

recepcii hotela.

23. Sťažnosť ubytovaných osôb a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky hotela prijíma vedúci hotela resp. zástupca.

24. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho

poruší, má prevádzkovateľ hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby

pred uplynutím dohodnutého času.